مسئله پندار و سگ ِ درون

به نامش جل جلاله

دامن ِ دشتی گرفته بودم و گِرد برمیامدم که دیدم از دور رو به من دارد شیخ.

پذیره رفتم که :”سلام علیک”

گفت:”اینک سگی ست. گرسنه ست. برّگکی بریان آرند و نانکی چند، مَیدِه، که در گوشم!”

رفتم و دیر درکشید _ که مهتاب بود و شتابم نه_ تا بستَدم، و بیاوردم.

همه در پیش ِ سگ نهاد تا سیر بخورد و پای او را به بند کرده بود، برگشاد، تا یله شد:

“وه که همین می خواست! از من این چند روزه دل به هر بهانه همین می خواست! باز می دادم. تا با من برآمد و امشب به بوی نوایی روانه داشت. مرا بر دل ِ دیوانه دست جز دوست نداد. بزرگا شاها که ترک ِ هوا به دولت ِ او کردم!”

پس دَنه بگرفت و شور کرد:

کَفرتُ بدین الله و الکفر واجب

لدیّ و عندالمسلمین قبیح

و سپس پشت به من داشت که ” هان! تا سر ِ خود گیری، نه پی ی من که گلیمی سیه کنی!”

احمد بن عطای کرخی

آری برادر
اینچنین کردار از جنابمان حسین بن منصور حلاج را برای تو نقل نمودیم تا تفکر کنیم پیرامون ِ رفتار ِ انسان هایی که جز خویش، به دیگری اندیشیده و صرفا از شکم و زیر آن فارغ شده اند و به وادی ِ سهمگین تفکر وارد و در بحر مواج اندیشه غور کرده اند

آری برادر
برماست که با مسئلت از باری تعالی بخواهیم ما را غرق در رحمت خود کند بواسطه تفکر در خالق و مخلوق از برای رسیدن به او ، که مشغله به خویشتن ما را از او باز ندارد

آری برادر
تفکر و تامل این گرانسنگ هدیه ی الهی به بشریت، دست نخورده و تازه مانده و جز عده ای قلیل ِ انگشت شمار ، کس دغدغه ی ورود به عوالم انسانیت را ندارد که اکثرهم لایعقلون هستند اما برماست که خود را از غل و زنجیر خویش برانیم برای دستیابی به حقیقت و آزادگی ِ حقیقی!
موید این گفتار آن روایتی ست که می فرماید یک ساعت تفکر برتر از ساعت ها عبادت است …

پ.ن

با من برآمد : بر من چیره شد

به بوی : به آرزوی

مرا بر دل … نداد: دوست (=خدا) بود که مرا بر دل دیوانه ام غلبه داد و مسلط کرد، لاغیر. وگرنه از پیش خود که نمی توانستم بر هوای نفس چیره شوم.

بزرگا شاها: شاه و پادشاه از اسماء خداست در زبان صوفیان

دنه بگرفت: در حال و حرکت آمد از سر وجد

شورکرد: غوغا کرد از سر شور

که گلیمی سیه کنی: تا خودت را بیچاره و بدبخت کنی

حلاج نوشت:

زلفت ندیده، عیب سیاهی کنند __خه!

در چشم ما که عین فریضه ست کافری.