چراغ قرمز

چراغ قرمز ?
ثانیه شمار چراغ راهنمایی و رانندگی در حرکت بود
رنگ قرمز
پسر بچه ای تپل و سفید به پاک کردن شیشه اتومبیل گران قیمتی مشغول شد
پیر مردی با محاسن بلند و خانمی که چهره ی مین اش را پشت انبوهی از آرایش های غلیظ و عمل هاب زیبایی قایم کرده بود
هر دو دست تکان دادند که …
اما پسر بچه بی توجه کارش را می کرد
پیرمرد مشغول گشتن شد
پسربچه با دقت کارش انجام می داد
پیرزن شیشه اش را کمی پایین کشید و پیرمرد دستانش را دراز کرد
برق زد
سکه ای نهایتا پانصد تومانی در دستانش بود
پسر بچه رفت