برادر ما متهمیم!

برادر ما متهمیم!
آری ما متهمیم وقتی فریاد عدالت خواهی بر می آوریم
وقتی خواهان توزیع ثروت و برابری انسان ها هستیم
وقتی نمیخواهیم زیر ریل قطار توسعه له شویم و خواهان توسعه متوازن همه ی نقاط کشور و برای همه ی افراد جامعه هستیم.
آری ما متهمیم زیرا که در صورت ثروتمندان فریاد می زنیم و از منابع مالی شان سوال می کنیم!

ما متهمیم زیرا که تقصیر آن کودک کار فلک زده است که پدرش را پای منقل اعتیاد از دست می دهد و تنها تکیه گاهش مادری است که صبح تا غروب را به کارگری به کارگاه ها یا خانه های افراد می گذراندو آخرماه٬ از سر قرض و قسط و اجاره خانه چند شبی را هم کنار خیابان می ایستند و کمی آنطرف تر مردی ایستاده تا دغدغه اش یعنی تفاوت ایمنی پرادو و پورشه کاین را در رسانه ها جار بزند.

برادرجان! از چه روی غم در سینه پنهان می داری؟
مطمئن باش وقتی که همه ی سیاستمداران در جلسات احزاب خود به قدرت فکر می کنند و سرمایه دار ها چشم به تراز های مالی بورس بسته اند و در گوشه کنار اگر کسی از دیدن فقیری دردش بیاید آنچنان قسط وام و برده داری مدرن به سراغش می آید تا رب و ربش را یاد کند

هیچ کس به یاد به وضعیت کودکان کار
به بچه های سرچهار راه رها
به مادرانی که فرزندانشان به جرم مواد فروشی با طناب های دار شوخی می کنند
یا پدرانی که جوانی شان را در کارگری و پیری شان را پای منقل سپری می کنند کاری ندارد.
کسی به ورشکسته ها و بدبخت بیچاره ها فکر نمی کند
آخر این ها سیاه است و دل شان می گیرد

راستی شنیده ام قیمت رینگ های ایکس سیکس های وارداتی با پلاک جمهوری اسلامی بالا رفته است! آشنا نداری برای وارد کردن چند فقره بی ام دبلیو؟