مسافرت

آن روز صبح زود

از سر کوچه
پشت همان سطل بزرگ زباله ی شهرداری
دیدم که می روید مسافرت
.

شب هوا شناسی اعلام کرد
آب و هوای شمال کشور بهم ریخته است
باران می بارد
بی آنکه ابرهای سیاهی بیایند
باران می بارد
اما
هوا صاف است
و خورشید هم می تابد
تازه
ماه هم در آسمان است
گویا نمی خواست در حسرت دیدارت بماند
.
شب راهداری اعلام کرد
جاده ی چالوس بسته شده است
احتمالا کوه ها
با دیدن تو
دست و پای شان شل شده است
.
می گویند ساعت ِ قدیمی میدان شهرداری ِ رشت هم
از کار افتاده است
من که میدانم!
لابد مات اش برده است
.

در سایت ها نوشته اند

حدود یک هفته ای
دریا
جزر و مد هم نداشت
.
در روزنامه ای خواندم
ماهی ها هم خودشان را به ساحل رسانده بودند
خوش به حال ماهی گیر ها

.
شرکت نفت هم اعلام کرد

دور جدید اکتشافات را آغاز کرده است
آخَر
چاه هایی فوران کرده بودند
.
مادمازل ِ زیبای ِ من
بهتر نیست تهران بمانی و کشور را بهم نریزی؟