وب 2 و نافرمانی مدنی

وب 2 و نافرمانی مدنی

جستاری در نقش شبکه های اجتماعی مجازی و بروز نافرمانی مدنی
|مشاهده در آکادمیا|